Send Heart Send Message Send to friend Bookmark Link Add to Friend List Request Chat
Max Damon
ชายหนุ่มผู้รักในธรรมชาติแบบสุดๆ
Nature Photographers
ชอบเรื่องราวของธรรมชาติแวะมาที่คลับนี้
 
ประกาศ ผู้เข้ารอบรองชนะเลิศ True Young Producer Award 2008
 
View : 2140
Comments : 2

               ในปีนี้มีนิสิต-นักศึกษา    จากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 306 ทีม จาก 22 สถาบัน    คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทำการคัดเลือกผลงานจากสตอรี่บอร์ดที่ส่งเข้าประกวดฯ          ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารทิปโก้ทาวเวอร์   โดยมหาวิทยาลัยที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ 20 ทีมสุดท้ายมีดังนี้...

1.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ                   7   ทีม
2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์              1   ทีม
3.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย               7   ทีม
4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร        1   ทีม
5.มหาวิทยาลัยศรีปทุม                    2   ทีม
6.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         2   ทีม
 
                 ซึ่งทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบชนะเลิศ (20 ทีมสุดท้าย)  จะได้สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการผลิตงานโฆษณา” ระหว่างวันที่ 8 -10 ตุลาคม 2551  ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียวฟอร์จูน กับผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย

                 หากทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศทีมใดไม่สามารถเข้าร่วมงานสัมมนาได้ คณะกรรมการจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการประกวด และจะทำการเลื่อนทีมที่มีคะแนนในอันดับรองลงไปเข้าประกวดแทน

1. ทีม บ้านเมืองของฉัน   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ                              
นายอิทธิพล  สงวนดีกุล
น.ส.นวพร  เป็นสุขเหลือ
อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.สุนทรี   ผลวิวัฒน์

2.  ทีม มือน้อยๆ   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
น.ส.จารุวรรณ  ปัทมบริสุทธิ์
น.ส.สุภาพร  อัศววุฒิพงษ์
นายจิรภัทร  ทรัพย์ธานารัตน
อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.ฉันทนา  พลอินทวงษ์

3. ทีม จรวดสีแดง  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
น.ส.ดวงกมล ชุริกานนท์
น.ส.ณัฏฐา สมัญญาหิรัญ
นายธนสิทธิ์  วิวัฒน์วานิชกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ธิติ สีตกะลิน 

4. ทีม ปิดไฟดูดาว  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
น.ส.อิศราภรณ์  เงินไกร
น.ส.รัฐณีวรรณ  อัศวเลิศลักษณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ธิติ สีตกะลิน 

5. ทีม Handy Drive
นายวรัชณ์กิตต์  วิศาลมนัส
น.ส.รวิกานต์   วิทนา
นายบุรินทร์  โพธิ์ดิษฐศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.อาชวิชญ์   กฤษณสุวรรณ

6.ทีม เติบโต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นายสุชาติ  มานะพูลทรัพย์
นายภัทธาวุธ  หริการบัญชร
น.ส.พนิดา  ชลธารเกรียงไกร
อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.อาชวิชญ์   กฤษณสุวรรณ

7. ทีม เปลี่ยน  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
น.ส.จิดาภา  ชมธัญกาญจน์
น.ส.การะเกด  ศรีทอง
น.ส.ปุณญิศา  ศักดิ์ศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.รุจน์  ขาวมาลา

8. ทีม เกมส์เศรษฐี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายประพฤทธิ์  พุทธิวรา
น.ส.พีรยา  โลกานะวัตร
น.ส.โชติมา  นาวาพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร. พรทิพย์  เย็นจะบก

9. ทีม Click จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.นฤภร    สุพิทยภรณ์พงศ์
น.ส.ปวรา  ชัชวาลปรีชา
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วรวัฒน์  จินตกานนท์

10. ทีม RED DOT   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายวรัญญู  สรเศรษฐ์สกุล
นายวรันธรณ์  กิตติวงศ์สุนทร
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ประเทือง  ครองอภิรดี

11. ทีม ลูกโป่งพลังงาน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.คนึงชนก  ผดุงกิจ
น.ส.ดลพร  ด้วงผึ้ง
น.ส.บุษราภรณ์  สุพรศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วรวัฒน์  จินตกานนท์

12. ทีม ทำไม ทำไม ทำไม?   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.ชนกกานต์  ชีวรุ่งนภากุล
น.ส.ศศิกาญจน์  พุทธวรรณ
น.ส.ปวีณา  เนคมานุรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วราภัสสร์  รังสิยวัฒน์

13. ทีม ฮัด-เช่ย   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.พัชริดา  จิรภิญโญ
น.ส.ปิติพร  กิติรัตน์ตระการ
น.ส.รัตนาพร  มีแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วรวัฒน์  จินตกานนท์

14. ทีม TREE  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.ณจรี  รัตนเจียเจริญ
น.ส.สุสิตา  ลึกซึ้งสุขุม
นายชานนท์  ตรีเนตร
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.อวยพร  พานิช

15. ทีม ทุกองศาคือ รอยยิ้ม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.ปุณิกา  แสงสมบูรณ์
นายปิติรัชต์  จูช่วย
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วรวัฒน์  จินตกานนท์

16. ทีม ฉลาดใช้เทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นายวุฒินันท์  ขะพินิจ
นายศรายุทธ  ธนะบุตร
นายรณภพ  เนียมนิล
อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.รุ่งศักดิ์  ศิวาชัญ

17. ทีม โลกเขียวด้วยสองมือเรา  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นายทนุ  กิจเชวงกุล
นายชาตรี  กิจเชวงกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กานตนันต์  บูรณดิลก

18. ทีม Plus +   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
น.ส.อโรชา  ศุภไพบูลย์
น.ส.ชลธิชา  คงสา
นายจีรเดช  รัตนเสรีกุลชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กานตนันต์  บูรณดิลก

19. ทีม G - Girl     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
น.ส.จารวี  ตังคณากุล
น.ส.นิลดา  พิมพ์สะอาด
น.ส.ณัฐธยาน์  จงณัฏฐกิตติ์
อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.ธนิต  พฤกธรา

20. ทีม iPhone กู้โลก     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
น.ส.ศิริลักษณ์  ศรีอินทร์
น.ส.รุ่งอรุณ  สุไลมาน
น.ส.ดนยา อติศัพท์
อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.ธนิต  พฤกธรา

Send Heart Send Message Send to friend Bookmark Link Add to Friend List Request Chat
MumuU
Zine Title ประกาศ ผู้เข้ารอบรองชนะเลิศ True Young Producer Award 2008
Zine Category Trips
Tags true Young Producer Award 2008
Uploaded 03/10/2008
Send Heart Send Message Send to friend Bookmark Link Add to Friend List Request Chat
Guest
View Archive
Comment | Send to Friends one star two stars three stars four stars five stars
Report Abuse
ร่วมกันลดวิกฤติภาวะโลกร้อน ปี 2

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา หัวข้อ "ร่วมกันลดวิกฤติภาวะโลกร้อน ปี 2” ตอน ฉลาดใช้เทคโนโลยีช่วยลดการใช้พลังงานชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษาและทัศนศึกษาประเทศเกาหลี ชมสตูดิโอการถ่ายทำภาพยนตร์ สัมผัสเทคโนโลยี ธรรมชาติและวัฒนธรรม
Username*:  Password*:  
Message*
 
Attach Image